Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. godini. Prenosimo tekst poziva u celosti.

Predmet

Predmet Poziva za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. – je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/nastupe koji se realizuju u 2015. godini i to:

Putni troškovi – prevoz:

–     individualni –  do   50.000,00 dinara
–     grupni –  do 200.000,00 dinara

Napomene:

•    smeštaj i dnevnice nisu podržane ovom merom;
•    podržavaju se pozivi iz izvora bilateralne i multilateralne saradnje – festivali, seminari, radionice, smotre, skupovi, konferencije, studijski i rezidencijalni boravci i sl. u svim oblasti kulture i umetnosti;
•    ne podrazumevaju se dobitnici stipendija na visoko-školskim ustanovama;
•    ne podrazumevaju se pozivi diplomatsko-konzularnih predstavništava;
Prioritet pri odlučivanju će imati pojedinci koji su dobitnici priznanja/nagrada, kao i svi koji na bilo koji način predstavljaju zemlju u oblasti kulture i umetnosti.Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu 1.500.000 miliona dinara.

Cilj

Cilj ove mere kulturne politike i uspostavljanja Poziva za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015.  jeste sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz  mobilnost umetnika i profesionalaca iz Srbije, pozvanih na festivale, smotre, seminare, radionice, konferencije, studijske i rezidencijalne boravke i sl., u svim oblastima kulture i umetnosti.
Na ovaj način primenjuju se međunarodni standardi,  podstiče vibrantnost celokupnog sistema kulture kao i stvaraju preduslovi za jačanje kapaciteta aktera u kulturi i umetnosti na teritoriji Republike Srbije.

Kriterijumi

Prijave na Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. – moraju da ispunjavaju najmanje tri od kriterijuma/ merila propisanih članovima 5. i 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja:

http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik-o-nacinu-kriterijumima-i-merilima-za-izbor-projekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-republike-srbije-

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:

1.    Kopija poziva inostranog partnera/festivala, organizacije, ustanove kulture i sl.
2.    Biografija korisnika sredstava (umetnika/profesionalca)
3.    Zahtev, kratak opis učešća i specifikacija troškova prevoza
4.    Rezervacija prevoza
5.    Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
6.    Podaci o podnosiocu („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu)
7.    Kopija rešenja o registraciji podnosioca
8.    Opciono – dokumentacija umetnika/profesionalca: fotografije, naučni radovi, štampani materijali i/ili materijali na CD-u

•    Podnosilac mora biti pravno lice (udruženje, organizacija ili ustanova kulture)
•    Korisnik sredstava je  umetnik/profesionalac i sl. (pojedinac/grupa) u oblasti kulture i umetnosti

Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. –  traje od 3. jula do 1. oktobra 2015. godine.

 Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u 2015. – Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti telefonom radnim danima u periodu od 9 do 12 časova.

Izvor: icr.rs

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: