EU Projekti i E-front vas pozivaju na trening „Priprema EU projekata – HORIZONT 2020 za…

Agencija EU Projekti PCM vas poziva na trening „Priprema EU projekata – Upravljanje projektnim ciklusom”,…

Agencija EU Projekti PCM vas poziva na trening „Priprema EU projekata – Upravljanje projektnim ciklusom”,…

Ciljevi:

 • Motivisati rukovodstva lokalnih samouprava i OCD za učešće na EU programima i objasniti značaj unapređenja kapaciteta i referenci za buduće finansiranje projekata
 • Predstaviti učesnicima pretpristupni instrument IPA i ostale EU programe namenjene lokalnim samoupravama, državnoj upravi i OCD
 • Predstaviti osnovni koncept i značaj IPA
 • Predstaviti strukturu i pravni okvir IPA
 • Objašnjavanje načina upravljanja i programiranja IPA fondova – kako do sredstava
 • Prezentacija o tome šta je projekat
 • Upoznavanje sa osnovnim konceptom projektnog ciklusa, upravljanjem projektnim ciklusom, pristupom logičkog okvira, matricom logike projekta i koracima u izradi matrice logike projekta
 • Rad i upoznavanje sa budžetom projekta i izradom budžeta projekta

MODUL 1

Uvod u EU fondove i Upravljanje projektnim ciklusom – EPA

Prvi modul našeg treninga bavi se uvodom u EU fondove i upravljanjem projektnim ciklusom. Samo neke od važnih tačaka koje ćemo proći na treningu su upoznavanje sa osnovnim konceptom i značajom IPA-e, EU programi u zemljama Balkana, problemi i predrasude u pripremi projekata i priprema baze projektnih ideja.

 • Teme koje se obrađuju na treningu:
 •  Osnovni koncept i značaj IPA / Struktura i pravni okvir IPA
 • Način upravljanja i programiranja IPA fondova
 • EU programi i fondovi u Srbiji / Crnoj Gori / BiH (sa primerima uspešnih projekata)
 • Preduslovi za uspešno apliciranje i korišćenje EU fondova
 • Problemi i predrasude u pripremi projekata
 • Strategija opštine i akcioni plan
 • Priprema baze projektnih ideja
 • Ko i kako ocenjuje opštinske projekte na EU konkursima?
 • Kako jednostavno pratiti EU konkurse i ostale izvore finansiranja projekata
 • Kako organizovati resornu kancelariju / službu?
 • Projektna partnerstva

MODUL 2

Planiranje i priprema projekata za EU konkurse (EPA)

Ovaj modul treninga skoncentrisan je na planiranje i pripremu projekata za EU konkurse. Teme koje se obrađuju su širokog spektra i obuhvataju proučavanje pretpristupnih instrumenata IPA-e, načina upravljanja i programiranja IPA fondova, upoznavanje sa osnovnim konceptom projektnog ciklusa i budžetiranjem projekta.

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • Pretpristupni instrument IPA
 • Osnovni koncept i značaj IPA, struktura i pravni okvir IPA
 • Način upravljanja i programiranja IPA fondova – kako do sredstava? IPA 2?
 • Šta je projekat?
 • Upoznavanje sa osnovnim konceptom projektnog ciklusa
 • GRANT Aplikacioni formular – razumevanje uslova konkursa
 • Budžet projekta
 • Koncept projekta
 • PADOR
 • Prateća dokumentacija

MODUL 3

 Implementacija EU projekata (EPA)

Poslednji modul treninga obuhvata implementaciju EU projekata. Teme koje ćemo proći na treningu o implementaciji odnose se na osnivanje, strukturu i organizaciju projektnog tima, obim aktivnosti i odgovornosti, upravljanje rizikom, evaluaciju, procedure EU nabavki, verifikaciju projekta i administraciju.

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • Implementacija projekta – uvod
 • Osnivanje, struktura i organizacija projektnog tima, obim aktivnosti i odgovornosti
 • Upravljanje rizikom projekta – SWOT analiza projekta
 • Evaluacija i praćenje procesa projekta
 • Promocija projekta: principi, smernice, alati i obrasci
 • Procedure EU nabavki po PRAG
 • Kriterijum i planiranje regrutovanja – obrasci, dokumenta, smernice
 • Zatvaranje projekta – tehnički i finansijski izveštaj; verifikacja projekta; administracija i pravno zatvaranje
 • Korišćenje trenutnog iskustva za buduće projekte
 • Specifikacija projektnog izveštavanja u oblasti izvora finansiranja