NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PODRŠKU PROJEKTIMA PREKOGRANIČNE SARADNjE („CBC) KROZ FINANSIRANjE UČEŠĆA APLIKANATA/PARTNERA

Rok za prijavu: subota, 31. decembar 2016.

Cilj programa

Podrška institucijama i organizacijama iz Srbije pri apliciranju za programe prekogranične saradnje i samim time jačanje regionalne konkurentnosti kroz realizaciju zajedničkih projekata, kao i institucionalna održivost u kreiranju i realizaciji projekata.

Programi prekogranične saradnje

Programi prekogranične saradnje su instrument Evropske unije za pružanje podrške saradnji institucija i organizacija u pograničnim oblastima susednih država.

Programi prekogranične/teritorijalne saradnje predstavljaju finansijsku podršku saradnji navedenih područja na rešavanju pitanja od zajedničkog interesa. Ovakvi programi se sprovode od početka 90-ih godina, a od 2004. godine u programe teritorijalne saradnje se uključuju i države koje nisu članice EU, kada je u ovaj vid saradnje prvi put uključena i Republika Srbija (u to vreme su se nazivali Susedski programi).

 Sadašnji programi prekogranične i transnacionalne saradnje deo su finansijske perspektive 2014.-2020. godine i imaju višestruki značaj ,jer pomažu institucijama u Srbiji da se upoznaju i rade u skladu sa pravilima strukturnih fondova koja važe za zemlje članice EU.

Imajući u vidu sve veći značaj programa prekogranične/teritorijalne saradnje sa jedne strane, kao i rastući interes institucija i organizacija iz Srbije za uključivanjem u navedene programe sa druge strane, Nacionalna agencija je pripremila Program podrške projektima prekogranične saradnje u vidu sufinansiranja učešća (kontribucije) projektnih partnera iz Srbije. U pitanju je šest programa prekogranične saradnje iz finansijskog perioda (perspektive) 2014.-2020. godine, i to:

 • Mađarska-Srbija;

 • Rumunija-Srbija;

 • Bugarska-Srbija;

 • Hrvatska-Srbija;

 • Srbija-Bosna i Hercegovina;

 • Srbija-Crna Gora.

Kroz Program podrške NARR, moguće je aplicirati za sufinansiranje projekata koji bi bili podržani kroz gore navedene programe, otvorene u trenutku objavljivanja javnog poziva, kao i za one koji će biti otvoreni za vreme trajanja javnog poziva.

Pojedinačni iznos sufinansiranja-učešća NARR ne može biti veći od 10% vrednosti udela u projektu za svakog partnera-aplikanta iz Srbije.

OPŠTI USLOVI  JAVNOG POZIVA

Kandidat-podnosilac zahteva treba ispuniti sledeće uslove:

 • u većinskom domaćem vlasništvu, registrovan na teritoriji Republike Srbije;

 • ispunjava opšte uslove poziva Programa prekogranične saradnje;

 • izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

POSEBNI USLOVI JAVNOG POZIVA

Projekat (predložen za sufinansiranje) treba da bude usmeren ka postizanju posebnih ciljeva:

 • jačanje konkurentnosti MSPP;

 • kreiranje novih i očuvanje postojećih radnih mesta;

 • unapređenje sposobnosti MSPP za pristup različitim izvorima finansiranja;

 • unapređenje kvaliteta radne snage;

 • podrška razvoju obrazovanja za preduzetništvo;

 • unapređenje efikasnosti institucionalne podrške poslovanju i razvoju MSP i preduzetništva;

 • optimizacija i unapređenje stepena iskorišćenosti postojeće i izgradnja nove poslovne infrastrukture;

 • jačanje inovativnosti u MSPP;

 • stimulisanje poslovnog udruživanja i  kreiranja lanaca vrednosti;

 • internacionalizacija poslovanja MSPP;

 • podršku ženskom preduzetništvu, preduzetništvu mladih i socijalnom preduzetništvu;

 • podrška ravnomernom regionalnom razvoju;

 • unapređivanje i jačanje saradnje sa institucijama susednih zemalja, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou;

 • promocija važnosti pridruživanja EU za razvoj konkurentnosti MSPP;

 • unapređivanje saradnje javnog i privatnog sektora na projektima.

KATEGORIJE KANDIDATA

Kandidati/podnosioci zahteva mogu biti svi legitimni korisnici Programa prekogranične saradnje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Popunjena prijava, koja se sastoji od Obrasca 1 i Obrasca 2;

 2. Izvod o registraciji institucije/organizacije, odnosno dokaz o identitetu (original ili overena kopija);

 3. Potvrda nadležne Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, izdata najduže 15 dana pre podnošenja zahteva(original ili overena kopija);

 4. Izjava o prihvatanju uslova javnog poziva (potpisana i pečatirana; Obrazac 3 – može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs);

 5. Dokaz o podnetoj aplikaciji za „IPA“ prekogranični program;

  • U prvoj fazi je potrebno u okviru konkursne dokumentacije dostaviti NARR potvrdu (dokaz)  o podnetoj aplikaciji/projektu, dok će ugovor sa NARR biti potpisan nakon potpisivanja programskog ugovora sa Upravljačkim telom programa.

  • Konačan obračun/isplata će biti realizovani po okončanju projekta koji se sufinansira i iznos sufinansiranja će biti preciziran u odnosu na ukupna utrošena/realizovana sredstva. Pojedinačni iznos ne može da pređe 10% od vrednosti projekta.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 45.000.000 dinara.

DOSTAVLjANjE PRIJAVA

Prijave se dostavljaju na adrese:

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ, Terazije 23/7, Beograd

Na koverti mora biti jasno naznačeno „ZA JAVNI POZIV – PROGRAM SUFINANSIRANjA PREKOGRANIČNE SARADNjE 2015.“

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na telefon 011/20-60-815 011/20-60-814 ili putem elektronske pošte na adrese jelena.radoman.ilic@narr.gov.rs i milan.vujovic@narr.gov.rs.

Dodatne informacije i obrasce možete pronaći putem LINK-a.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: